uses crt;
var a:array[1..9] of integer;
    i,x:integer;
begin
 for i:=1 to 9 do a[i]:=0;
 writeln('Zadejte cisla z intervalu 1 az 9');
 writeln('Ukoncete vstupni text cislem ',-1);
 readln(x);
 while x<>-1 do
  begin
   inc(a[x]);
   read(x);
  end;
 for i:=1 to 9 do
  begin
   writeln(i,' jsi zadal(a) ',a[i],'krat');
  end;
 readkey;
end.